Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 8  Sayı / Number 2

MAYIS-AĞUSTOS 2011

MAKALELER 

7-17 

Burhanettin TATAR Müzik, İman ve Felsefe Arasındaki İlişkilerin Yer ve Mekân Kavramları Açısından Bir Analizi 

19-32 

Ismail BARDHI Interpretation of War in Islam 

33-52 

Tamer YILDIRIM Malik Bin Nebi’de Sömürülebilirlik Olgusu 

53-82 

M. Nesim DORU Süryani Düşüncesinde Nusaybinli İliya’nın Önemi ve “Kitabu’l-Mecâlis” Adlı Eserinde Tanrı Görüşünün İslam Felsefesi ve Kelamı Açısından Değerlendirilmesi 


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER 

83-101 

Erol Haker, İstanbul’dan Kudüs’e Bir Kimlik Arayışı & Erol Haker, 93 Harbi: Tuna’da Son Osmanlı Yahudileri, 

101-104 İbrahim H. Karslı, Kutsal Kitaplara Göre Din Adamı, 


MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN 

105-113 

Ebû Ubeyd el-Bekrî’ye G

öre Bergavâta Adem ARIKAN