Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 8  Sayı / Number 3

EYLÜL-ARALIK 2011

MAKALELER  

9-30 

Mehmet ATALAN 

İslam Düşüncesinde Ca’fer-i Sâdık’ın Yeri 

31-45 

Fatih TOPALOĞLU Şia’nın İran Kültüründen Etkilendiği Düşüncesi Üzerine Bir Değerlendirme 

47-76 

Abdullah POŞ XIX. Yüzyılın Sonlarında Irak’taki Şiî Nüfus ve Caferî Toplumunu Tahrik Faaliyetleri 

77-114 

Mehmet ÜNAL Kırâat Kriterleri Bağlamında Kırâatlerin Tevatürü Meselesi ve Şia’nın Buna Bakışı 

115-150 

Veysel NARGÜL İslam Savaş Hukukunun Temel İlkeleri Ekseninde Nehcü’l-Belâğâ 151-188 Kıyasettin KOÇOĞLU Iğdır'da Yaşayan Aşura 

189-228 

Yusuf MACİT Dini ve Tasavvufi Müzik Türü Olarak Mersiyeler: Din Psikolojisi Açısından Yaklaşım (Iğdır Örneği) 

229-247 

Vahdettin İNCE Varoluşsal Diyalog / Varlıklara Ad Koyma 


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER 

249-253 

Şihâbüddîn Mahmûd el-Âlûsî (ö. 1270/1854), el-Ecvibetü’l-Irâkiyye ale’l-Esileti’l-Lâhûriyye 253-259 Abbas İkbâl Aştiyâni’nin Hanedân-e Nevbahtî Adlı Eseri, 

260-265 

eş-Şeyh Âmir Awwâd el-Ğurayri, al-Imam Cafer as-Sâdık va Ârâuhu al-Fıqhıyah 


MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN 

267-281 

Keyhüsrev Esfendiyar b. Azerkeyvan’ın “Debestân-i Mezâhib” Adlı Eseri Şahin AHMETOĞLU