Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 9  Sayı / Number 2

NAYIS-AĞUSTOS 2012

MAKALELER

9-36

Ali PAJAZITI & Bedri KASAMI Religion and Education in New Millennium Macedonia Yeni Binyıl Makedonyası’nda Din ve Eğitim


37-54

Qani NESİMİ Bitola Sicilleri’ne Göre

Osmanlı Devleti’nin Himayesinde Bulunan

Makedonya Hıristiyanlarının Dini Hürriyeti Religious Freedom of the Christians in Macedonia during of the Ottoman Empire According to Bitola Records


55-73

Metin IZETI Arnavut Esnafı ve Tekkeler Albanian Esnaf and Tekkes

75-111

Abas JAHJA Makedonya’da Câmi Mûsikîsi Mosque’s Music in Macedonia


113-122

Almir PRAMENKOVIC Muslims and Christians in the Balkans:

Historical Aspect and Contemporary

Challenges -Dialogue without Alternative- Balkanlarda Müslüman ve Hıristiyanlar:

Tarihsel Görünüm ve Modern Zorluklar -Alternatifsiz Diyalog-


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER

123-128 

Nathalie Clayer, Në fillimet e nacionalizmit shqiptar-Lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evrope

129-130

 Dzemaludin Latiç, İslam i svetske religije I i II

131-133

 Metin İzeti, Kllapia e Tesavvufit


MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN

135-141

Makedonya’da Bulgar ve Latin Kilisesinin Gelişimi

(Tunalı Hilmi’nin Makedonya Risalesi) Ahmet TÜRKAN