Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 10  Sayı / Number 3

EYLÜL-ARALIK 2013

MAKALELER 

9-24

Emine Sonnur ÖZCAN

Ebû’r-Reyhân Muhammed

bin Ahmed el-Bîrûnî’nin Hayatı (973-1061)


25-84

Mehmet İLHAN - Hammet ARSLAN

Bîrûnî’nin “Kitâbu Batenceli'l-Hindî” İsimli Risalesi

Yogasutra’nın bir Çevirisi midir?


85-110

Nasuh GÜNAY

Bîrûnî’nin Dinler Tarihi’ne Katkısı


111-147

Tahir AŞİROV

Bîrûnî’ye Göre Hıristiyanlık


149-200

Ali İhsan YİTİK

Bîrûnî’nin Kaleminden Hinduizm


201-223

Kemal ATAMAN

İslam Düşüncesinde

‘Öteki’ni Anlama: Bîrûnî Örneği


225-248

Mehmet İLHAN

Kelâm’ın Ana Konularına Birûnî’nin Bakışı


249-257

W. Mongomery WATT

Biruni ve İslam Dışı Dinlerle İlgili Çalışmaları


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER 

259-262 

Ebû Reyhan El-Birûnî, Maziden Kalanlar (El-Âsâr el-Bâkiye)


263-266

Günay Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini


266-273

Emine Sonnur Özcan, Bilgi Büyücüsü Bîrûnî