Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 11  Sayı / Number 1

OCAK - HAZİRAN 2014

MAKALELER


9-50 

Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ 

Cahiliye Arap İnancında Putların Yeri 


51-69 

Feridun BİLGİN 

Katolik İspanyol İktidarında Endülüs 

Müslümanları’nın Kimlik Mücadelesi: Moriskolar 


71-89 

Şir Muhammed DUALI 

Dinin Siyasete Etkisi Bakımından 

Vatikan-Moskova İlişkileri: Çarlık Rusyası Örneği 


91-117 

Ramazan ARAS 

“Misilmenî”: Exploring Perceptions 

about Christian and “Muslim Armenians” 

in the Kurdish Community in Turkey 


119-142 

Hammet ARSLAN 

Tarihsel Süreçte İzmir Yahudi Cemaatinin 

Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Durumu 


143-168 

Yunus CENGİZ 

Nazzâm’ın Doğa Felsefesinde 

İ‘timâd Hareketi: Ne’liği ve İşlevi 


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER 

169-172   Zygmunt Bauman, Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır? 

172-178  Liliana Vana, Yahudilik’de Kadın: Epistroposluk-Kadın Dua Grupları-Evlenme

179-183  Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî’nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi