Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 12  Sayı / Number 2

TEMMUZ - ARALIK 2015

MAKALELER

 

7-24

Mustafa TEKİN

Postmodernizmin “Din” Sorunu

The Problem of Religion in Postmodernity

 

25-54

Muhammet ÖZDEMİR

Felsefi Bir Bilinç Sorunsalı Olarak

Postmodernizm Nasıl Vardır?

How Does Postmodernity Exist

as a Problematic of Philosophical Consciousness?

 

55-72

Mustafa ARSLAN

Postmodern Yeni Dinsel Kimlik

ve Paranormal İnançlar

Postmodern New Religious Identity

and Paranormal Beliefs

 

73-124

Abdüllatif TÜZER

Postmodernizm ve Tanrı’nın Ölümü:

Öznenin Arkeolojisi Üzerine Bir Deneme

Postmodernism and The Death of God:

A Treatise on the Archeology of Subject

 

125-148

Birsen Banu OKUTAN

Postmodern Toplumsal Metin ve Din:

Gölgesizler Örneği

The Postmodern Social Text and Religion:

The Cas of Gölgesizler

 

149-170

Yakup KAHRAMAN

Modern Bilim ve Din

Modern Science and Religio 

 

KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER

 

171-182:T. J. Winter, Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak

 

182-190: Rainer Fink, Ben ve Biz: Postmodern İnsanın Psikanalizi

 

191-196: Zygmunt Bauman, Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlak

Denemeleri

 

197-203: Yasin Aktay, Postmodern Kavşakta Din ve sivil Toplum