Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 13  Sayı / Number 1

OCAK-HAZİRAN 2016 "CAHİLİYE"

MAKALELER

 

8-27

Şinasi GÜNDÜZ

Cahiliyenin Kültürel Kodları

The Cultural Codes of Jahiliyyah

 

29-42

Burhanettin TATAR

Cahiliye Kavramı Üzerine Felsefi Notlar

Philosophical Remarks on the Notion

of Jahiliyyah

 

44-69

Levent ÇAVUŞ

Kavramsal ve Tarihsel Açıdan “Cahiliye”

A Historical and Conceptual Analysis

on Jahiliyyah

 

71-109

M. Mahfuz SÖYLEMEZ

İlk Dönem İslam Tarihi Kaynaklarına Göre

Cahiliye Araplarında Ahiret İnancı

The Belief in the Hereafter at Pre-Islamic Arabs/Jahiliyyah

According to Early Islamic History Sources

 

111-132

Ramazan YILDIRIM

Çağdaş İslami Hareketlerde Cahiliye Kavramının

Sosyo-politik-İtikadî Bağlamı

Sociopolitical and Religious Context of “Jahiliyyah”

in Contemporary Islamic Movements

 

134-157

Necati SÜMER

Cahiliye Araplarında Falcılık

Fortunetelling in Jahiliyyah Arabs

 

KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER

 

158-164: Kur’an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, ed. M. Mahfuz Söylemez

164-170: Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, ed. Mevlüt Güngör