Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 13  Sayı / Number 2

TEMMUZ-ARALIK 2016

Milal ve Nihal dergisi Cilt 13  Sayı 2

TEMMUZ-ARALIK 2016

MAKALELER

 

8-31

Şinasi GÜNDÜZ

Din ve Şiddet Paradoksu 

Paradox of Religion and Violence 


32-61

Fatih YAMAN

İslam Toplumlarında Şiddet Yanlısı Radikalleşme Nedenleri

Üzerine Bir İnceleme

A Study on the Reasons for Pro-violence Radicalism in

Islamic Societies 


62-80

Sıtkı KARADENİZ

“Küresel Kentte Karşılaşmalar” (ya da) Yeni Bir Nomos

Olarak Şiddet/Terör

“Confrontation in the Global City” (or) Violence/Terror

as a New Nomos 


82-99

Hakan OLGUN

İbadet, Ritüel ve Kurban

Worship, Ritual and Sacrifice

 

101-128

Muhammed Ali BAĞIR

Samiriler: Köken Sorunu ve Günümüz İsrail Devleti’ndeki

Yansımaları

The Samaritans: The Problem of the Origin and Its Reflections

in State of Israel Today 


129-152

Fatih VAROL

The Politics of Ulama: Understanding the Influential

Role of the Ulama in Iran

Ulemanın Siyaseti: İran’da Ulemanın Etkin Rolünü Anlamak


154-182

Bilal PATACI

Tanrılaştırma ve Şeytanlaştırma Arasında Mitolojik Bir

Figür Olarak Asklepios

Asklepios as a Mythological Figure between Deification

and Demonization


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER

 

183-187: Hakan Olgun, Tuz ve Işık: Hz. İsa’nın Dağ Vaazı

188-194: Sema Özdemir, Davud Kayserî’de Varlık, Bilgi ve İnsan

195-198: Kenan Çayır, Türkiye’de İslamcılık ve İslami Edebiyat: Toplu

Hidayet Söylemlerinden Yeni Bireysel Müslümanlıklara

199-205: Haşim Rezi, Zerdüşt: Hayat Zaman, Mekân