Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 14  Sayı / Number 1

OCAK-HAZİRAN 2017

Milal ve Nihal dergisi Cilt 14  Sayı 1

OCAK-HAZİRAN 2017

MAKALELER


8-23

Şinasi GÜNDÜZ

Otoritenin Teolojik Meşruiyeti:Kutsal Bir Fenomen Olarak Otorite

Theological Justification ofAuthority: Authority as a Sacred Phenomenon

 

24-35

Şaban Ali DÜZGÜN

De Facto Siyasal OtoritedenMeşru Siyasal İktidara: Matüridi’nin Ulu’l-Emr Kavramsallaştırması

From De Facto PoliticalAuthority to Legitimate Power: Mâturîdî’s Conceptualization of the TermUlu’l-Amr

 

36-63

Mehmet EVKURAN

İslam Düşüncesinde OtoriteninTarihsel ve Teolojik Kurulumu: Allah’ın ve Sultân’ın Mutlaklığı ÜzerineTartışma

Historical and TheologicalEstablishment of Authority in Islamic Thought: Discussion on the Absolute ofAllah and the King/Sultan

 

64-76

Burhanetttin TATAR

Kutsal Metin ve Otorite:Tarihsel-Fenomenolojik Bir Analiz 

The Sacred Text and Authority:A Historical-Phenomenological Analysis

 

78-95

Ömer Faruk TEBER

Bektâşîlikte Otorite

Authority in Baktashism

 

96-134

Metin UÇAR

Demokratik Yönetimlerde ProfanMeşruluğun Olabilirliği

The Possibility of a ProfaneLegitimacy in Democratic Governments

 

135-159

Fatih DUMAN

Muhafazakâr Düşüncede ‘Otorite’Anlayışı

The Concept of ‘Authority’ inthe Conservative Thought

 

161-200

Halil HACIMÜFTÜOĞLU

En Büyük ve Mutlak Otorite:Kral-Tanrı Allah ve Krallığı

The Greatest and AbsoluteAuthority: King-God Allah and His Kingdom

 

201-233

Levent ÇAVUŞ

Modern Tanrı-DevletinTarihöncesi: Hıristiyanlık’ta ve İslam’da İktidar

The Prehistory of Modern Cityof God: Religion and Power in Christianity and Islam

 

234-269

Şahin BAL

Türk Kültüründe EgemenliğinDinsel ve Mitolojik Kökleri

Religious and MythologicalOrigins of Domination in Turkish Culture

 

270-287

Ayşe ATICI ARAYANCAN

İsfâhan’da Nizarî-İsmâilîFaaliyetleri

Activities of Nizari Ismaili inIsfahan

 

288-311

Yunus ÖZTÜRK

Şerh Ve Otorite İlişkisi: XVII.Yüzyıla Ait Bir ‘Şerh’in Analizi

Relation of Sharh andAuthority: Analysis of a Sharh of the 17th Century

 

312-334

Serhan ÇINAR

Osmanlı Devleti’nde GelenekselOğuz Veraseti Üzerine

On Traditional OghuzInheritance in the Ottoman State

 

Kitap Tanıtımı ve Tenkitler /Reviews

335-339 Halil 

Hacımüftüoğlu, Kral Tanrı,Allah’ın Krallığı

339-342

Daron Acemoğlu, James A. Robin,Ulusların Düşüşü

342-347

İlyas Canikli, Hadislere Göre Yöneticiye İtaatin Sınırları