Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 14  Sayı / Number 2

Temmuz-Aralık 2017

5-7 Editörden / From Editor


Makaleler / Articles

8-22

Burhanettin TATAR

‘Kutsal Mekan’: Fenomenolojik Bir Analiz

‘Sacred Space’: A Phenomenological Approach


24-47

Khalid el-AWAISI

Mapping the Sacred: The Haram Region of Makkah

Kutsalı Konumlamak: Haram Bölgesi-Mekke


49-73

Haithem al-RATROUT

Sacred Architecture of the Rock: An Innovative Design

Concept and Iconography in Al-Aqsa Mosque

Muallak Taşı’nın Kutsal Mimarîsi: Mescid-i Aksa’da Yenilikçi

Tasarım Konsepti ve İkonografi


75-123

Emin Selçuk TAŞAR

Kutsal ve Muhayyel Arasında Osmanlı Mimarlık Tarihi: Osmanlı

Mimarlık Tarih Yazımında Bir Yöntem Denemesi

Ottoman Architectural History between Sacred and Imagined:

A Methodological Attempt for Ottoman Architectural

Histeriography


125-159

Khalid el-AWAISI

Mapping the Borders of Holiness: Islamicjerusalem and

Its Holy Land

Kutsalın Sınırlarını Çizmek: Beytülmakdis ve Kutsal Diyar


160-174

İsmail TAŞPINAR

Titus Burckhardt ve Mimaride Dini Sembolizm

Titus Burckhardt and Religious Symbolism in Architecture


175-202

Şevket KOTAN

Kur'an'ı Anlamada Usûl Üzerine

On Methodological Perception of Quran


Kitap Tanıtımı ve Tenkitler / Review

203-213

Titus Burckhardt, Doğu’da ve Batı’da Kutsal Sanat:

Sanatın İlkeleri Ve Yöntemleri


214-219

Louis I. Kahn, Light is the Theme: Louis I. Kahn and

the Kimbell Art Museum: Comments on Architecture


219-226

Ümit Horozcu, Kutsal Açlık Yeme Riyazeti ve

Anoreksiya Nervoza