Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 15  Sayı / Number 2

TEMMUZ- ARALIK / JULY - DECEMBER 2018

5-7  Editörden / From Editor 

Makaleler / Articles 

8-33

Şinasi GÜNDÜZ

Muhalefet, Kime ve Neye: Dinsel Söylemde Muhalefet 

Opposition; to Whom and What? Opposition in Religious Discourse 

34-49

Hayri KIRBAŞOĞLU

Son Muhalifin İzinde: Yeryüzünün Son “Göksel Muhalifi” Hz. Muhammed (sav)

On the Footprint of Last Opponent: Prophet Muhammad (pbuh) the Last Celestial Opponent of the World  

51-59

Burhanettin TATAR

Geleneğin Tahripkâr Gücünün Yansımaları: Baskı, Susturma ve Unutulmuşluk 

The Problem of Tradition as a Drifting Power into Oblivion: Supressing, Silencing and Forgetting 

60-83

Abdulnasır SÜT

İslam Düşüncesinde Muhalefet

The Opposition in the Islamic Thought  

84-107

Levent ÇAVUŞ

Mekke’de Hz. Muhammed’in (sav) Muhalefeti

Prophet Muhammad’s (pbuh) Opposition in Mecca 

108-133

İhsan ARSLAN

Hz. Peygamber Döneminde Düşünce Özgürlüğü ve Muhalefet

Freedom of Thought and Opposition in the Time of Prophet Muhammad  

134-147

Şevket KOTAN

Bir Zâhidin Örnek Muhalefeti: Hasan Basrî 

An Exemplary Opposition of a Pious: Hasan al-Basrî 

149-169

Hakan OLGUN

Hz. Musa’nın Yüzleştiği Statüko: Kadim Mısır’ın Ma’at Doktrini 

The Status quo that Moses Faced: The Ma’at Doctrine of Ancient Egypt 

170-189

Ömer Ali YILDIRIM

Otoriteye Muhalefet: Şehristânî'nin İbn Sînâ'ya Muhalefeti ve Gazzâlîci Muhalefet Tavrını Dönüştürmesi 

Opposition to the Authority: al-Shahrastânî’s Oppositon to Ibn Sînâ and the Transformation of al-Ghazzâlî’s Opposition Attitude 


Kitap Tanıtımı ve Tenkitler / Review 

190-200

Manetho, with an English Translation, tr., ed.: William Gillan Waddell.

201-204

Dennis R. Macdonald, Homeros Destanları ve Markos İncili.