Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 16  Sayı / Number 2

TEMMUZ/JULY - ARALIK/DECEMBER '19

Makaleler


251-264

Şevket KOTAN

Tarihsellik: Tarihte Olmak ya da Tarihsiz Olmak

Historicity: to be in History or to be without History 


265-278

Burhanettin TATAR

Kırpık Hafıza ve Kırılgan Bilincin Üç Öyküsü: Tarih, Tarihsellik, Tarihselcilik

Three Stories of Incomplete Memory and Fragile Consciousness: History, Historicity, Historicism  


279-304

Fatma Betül ALTINTAŞ

Tarihsel Eleştiri Yöntemlerinin İslami Rivayetlere Uygulanma İmkânına Dair Bazı Mülahazalar 

Some Remarks on the Application of Historical Criticism to Islamic Traditions  


305-329

Asim DURAN

Tarihsel Eleştiri ve Kutsal Metnin Otoritesi: On Yedinci ve 17. ve 18. Yüzyılda Kutsal Kitap Eleştirisi ile Metne Sadakat Arasındaki Gerilim Üzerine Bir İnceleme 

Historical Criticism and the Authority of Scripture: A Study on the Tension Between Biblical Criticism and Faithfulness to the Scripture in the 17th and 18th Centuries  


331-349

Şengül ÖZDEMİR

Tarihle Etkileşimi Bağlamında Ahlaki Bilincin Evrenselliği ve Tarihselliği Problemi 

The Problem of the Universality and Historicity of Moral Consciousness in the Context of its Interaction with History 


351-374

Atiye Gülfer GÜNDOĞDU

Okumanın Tarihselliği ve Alımlama Estetiği ile Yeni Tarihselcilikte Anlamanın Tarihselliğinin İmkân ve Sınırlılıkları 

Historicism of Reading and Possibilities and Limitations of Understanding of Historicism in Reception Aesthetics and New Historicism 


375-391

Servet GÜNDOĞDU

Tarihselciliğin ve Formalizmin Ötesinde Edebiyatın Tanıklığı  

Witnessing of Literature Beyond Historicism and Formalism  


393-417

Ayşe GÜÇ

İslamcı Feminist Kim? Kavramların Gölgesinde Bir Kadın Söylemi  

Who is Islamic Feminist? A Women’s Discourse in the Shadow of Concepts  


Kitap Tanıtımı ve Tenkitler / Review

419-424

Şevket Kotan, Kur’an ve Tarihsecilik

425-428 

Şehmus Demir, Mitoloji, Kur’an Kıssaları ve Tarihsel Gerçeklik