Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 17  Sayı / Number 1

OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020

Makaleler / Articles

7-24

Araştırma makalesi / Research article

Şevket KOTAN

Kur’anTefsiri Bağlamında Yorumun Mahiyeti

Character of Interpretation in the Context of

Quran Tafsir

 

25-44

Araştırma makalesi / Research article

Bilal TOPRAK

Şamanizm: Muğlak Bir Kavramın Anatomisi

Shamanism: Anatomy of an Ambiguous Concept

 

45-59

Araştırma makalesi / Research article

Şir Muhammed DUALI

İlk Dönem Sovyet Bürokrasisinde Yahudi Mevcudiyeti

Jewish Availability in the First Period on Soviet

Bureaucracy

 

61-85

Araştırma makalesi / Research article

Merve YETİM

Belgesel Hipotez’e Göre Yahudilikteki Kurban

İbadetinin Tarihsel Süreci

The Historical Process of the Ritual of Sacrifice in

Judaism according to the Documentary Hypothesis

 

87-109

Araştırma makalesi / Research article

Kemal Ramazan HAYKIRAN

İlhanlı Hâkimiyeti ve İmâmiye Şiîlerî

The Ilkhanid Sovereignty and the Shiites of Imamate


111-135

Araştırma makalesi / Research article

Ebubekir PİLATİN

Fahreddin Râzî’nin Sofistleri Eleştirisi: Kelâm Özelinde Bir İnceleme

Fakhr ad-Din ar-Razi’s Criticism of the Sophists: An Analyse in the Context of the Kalam


 

137-165

Araştırma makalesi / Research article

Sehal D. VARLIK KOTAN

Ahmed b. Hanbel ve Tayâlisî Müsned'lerinde Rivayeti Bulunan Kadın Sahabîlerin Rivayetlerinin

Değerlendirilmesi

The Evaluation of Women Companions with Narrations in Ahmed b.Hanbel and Tayâlisî's Musnads

________________

Kitap Tanıtımı ve Tenkitler / Review

 

167-176

YasinAktay, Önce Söz Vardı, (Erol Göka-Abdullah Topçuoğlu katkılarıyla) Ankara: Vadi Yayınları, 2020

 

177-181

Mircea Eliade, Kutsal ve Kutsal Dışı (Dinin Doğası), İstanbul: Alfa Yayınları, 2019

 

182-186

Muhammed M. Şebusteri, Hermenötik, Kur’an ve Sünnet, Çev. Abuzer Dişkaya, İstanbul: Mana Yayınları, 2012