OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020




Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Güz 19 Seminerleri

HİİKAV Milel ve Nihal Seminerleri (Güz'19) kayıtlarımız başladı


Seminer dönemi:

08 EKİM-28 ARALIK 2019 tarihleri arasında

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki seminer içeriklerini okuyunuz.

Başvuru yapmak için lütfen TIKLAYINIZ.

Seminerler

Prof. Dr. Şinasi Gündüz, Karşılaştırmalı Dinler: Dini Fenomenler Salı 15:00

Doç. Dr. Şevket Kotan, Metin, Yorum ve Tarih Çarşamba 16:30

Dr. Elif Tokay, Koine Grekçe Gramer ve Metin Okuma Çarşamba 16:30

Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez, Arap Cahiliye Dönemine Dair Metin Okumaları Perşembe 15:00

Prof. Dr. Hakan Olgun, Kutsal Metin Okumaları Cuma 16:00

MİLELNİHAL SEMİNERLERİ

SEMİNER TANIMI VE İÇERİK BİLGİSİ

__________

1. PROF. DR. ŞİNASİ GÜNDÜZ, KARŞILAŞTIRMALI DİNLER: DİNİ FENOMENLER

Geçen dönemden devam eden bu seminer programında başta İslam, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Budizm olmak üzere belli başlı dinler, ele alınan bazı fenomenler üzerinden karşılaştırılacaktır. Temel bazı okumalar eşliğinde ele alınan fenomenler anlaşılmaya çalışılacak ve özellikle İslam’ın diğer dini geleneklerle paralel ve farklı yönleri vurgulanmaya çalışılacaktır.

Başlıca Konular

1.      Evren ve alem tasavvuru

2.      Zaman ve tarih

3.      İbadet

4.      Mabet

5.      Cemaat, inananlar birlikteliği

6.      Ahlak

7.      Günah ve tövbe

8.      İktidar ve otorite

9.      Gelenek

10.   Öteki

__________

2. DOÇ. DR. ŞEVKET KOTAN, METİN, YORUM VE TARİH

Bu seminerde konu başlığını oluşturan üç kavram işlenecektir. Burada metin, özel anlamıyla yazılı metinleri ifade ediyorsa da genel anlamıyla yoruma konu olan sanat eserleri gibi bütün anlamlı insan eserlerini ifade etmektedir. Kur’an metni bu derslerde ana metin olarak ele alınacak, metinsel özellikleri yanında mahiyeti ve dil yapısı da ele alınacaktır. Mesela kıssalar burada ayırt edici bir anlatım tarzı ve anlamların taşıyıcısı olarak öne çıkmaktadırlar Metin ve yorum arasındaki ilişki varoluşsal hususiyete sahiptir; analitik boyutu dışında bu boyutuyla da ele alınacaktır. Tarihsellik, metinlerin karakteri kadar insanın varoluşsal boyutuna ilişkindir. İşte bu anlamda söz konusu kavramsal çerçevenin üzerinde metin okumaları yapılarak durulacaktır.

Başlıca Konular

1-Metnin mahiyeti. 

2- Bir metin olarak Kur’an ve metinsel özellikleri.

3-Kur’an’ın Dil Yapısı ve onu anlamayla ilşikisi.

 4-Tarih zemininde İlahi Vahiy Olarak Kur’an Metni.

5-Yorumun Mahiyeti

6-Tarih zemininde Yorum.

7- Temel Yorum Teorileri

8- Bir Bilim Olarak Tarih

9- Tarih Yazımının Mahiyeti

10-İnsanın Varoluşsal Boyutu Olarak Tarih


__________

3. PROF. DR. M. MAHFUZ SÖYLEMEZ, ARAP CAHİLİYE DÖNEMİNE DAİR METİN OKUMALARI

Arap Cahiliye edebiyatı çerçevesinde metin okumalarını içeren bu seminerde cahiliye dönemine ait şiir, hitabet ve kitabe gibi kadim metinler üzerinde okumalar yapılacaktır. Arapça olarak yapılacak bu metin okumalarında eski Arap diline ait gramer ve kelime yapılarının analizi kadar söz konusu dönemin zihin yapısının da keşfine çalışılacaktır. Ayrıca cahiliye dönemine dair edebi incelemeler yapan modern Arapça metinler üzerinden de okumalar yapılacaktır.

Başlıca Konular

Cahiliye dönemi Arap edebiyatı

Şiirler

Hitabet

Retorik ve Belagat

Hiciv

Kitabeler

Modern metinler

__________

4. DR. ELİF TOKAY, KOİNE GREKÇE GRAMER VE METİN OKUMA

“Genel Grekçe” ya da “Helenistik Grekçe” olarak da anılan, Yetmişler Tercümesi, Yeni Ahit metinleri ve kilise babalarının eserlerinin yazıldığı Koine, özellikle Dinler Tarihi ve Bizans tarihi öğrencileri için önemli bir kaynak dildir. Klasik Grekçe’nin işlenmişliğinin ve düzenliliğinin yerini ifadelerdeki açıklığın ve basitliğin aldığı Koine orta çağ (Bizans) Grekçesi ile modern Grekçe’den çok farklı değildir. Bu nedenle Koine bunlardan herhangi birini öğrenmek isteyenler için iyi bir başlangıç noktasıdır. On haftalık seminerlerde gramer kurallarının analizi ve metin çözümlemeleri yapılacaktır. Dönem sonunda özellikle Yeni Ahit metinlerinin anlaşılabileceği bir seviyeye ulaşılması hedeflenmektedir.

Başlıca Konular:

1. Alfabe, basit cümleler

2. Haller ve cinsiyet

3. Edatlar

4. Sıfatlar

5. Zamanlar

6. Kipler

7. İsimler ve fiiller (ileri seviye)

8. 2. ve 3. çekim

9. Fiilimsiler

10. Pasif

________

5. PROF. DR. HAKAN OLGUN, KUTSAL METİN OKUMALARI

Kutsal metin okumaları seminerinde dinlerin belli başlı inanç konularını içeren metinler karşılaştırmalı bir metotla incelenecektir. Başta Yahudi-Hıristiyan kutsal metni olmak üzere kadim İran ve Hind-Çin dinlerine dair kutsal metinlerin de bu metot çerçevesinde okunmasına çalışılacaktır. Ayrıca mitolojik yazıtlarda yer alan benzer konular da yine karşılaştırmalı yaklaşımla ele alınacaktır.

Başlıca Konular

1.Yaratılış

2.Tanrı

3.İlahi elçi-vahiy

4.İnsan

5.Hukuk

6.İbadet

7.Ahlak

8.Ölüm

9.Ahiret-Hesap

10.Cennet-cehennem tasavvuru