OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Milel ve Nihal Seminerleri


2016-2017 Eğitim sezonu Güz Seminerleri 


Karşılaştırmalı Kitab-ı Mukaddes Okumaları/Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ (Atölye)

Pazartesi, 15.30

Kitab-ı Mukaddes, Tanah ile Yahudilik, Eski Ahit ve Yeni Ahit kısmıyla birlikte bir bütün olarak Hıristiyanlık için temel bir referans kitaptır. Bu kitap başta İslam olmak üzere Sabiilik, Zerdüştilik, Maniheizm gibi diğer Ortadoğu dinle rinin kutsal metinleriyle karşılaştırma açısından dikkat çekici bir içeriğe sahiptir. Bu metinler arasında yapılacak karşılaştırmalı bir okuma ve analiz, bu metinlerden hareketle Yahudiliğin, Hıristiyanlığın, İslamın ve diğer dinlerin tanrı ve insan algıları, tarih perspektifleri, hakikat ve kurtuluş öğretileri, gelecek dönem tasavvurları vb. konularda birbirlerine paralel ve birbirlerinden farklı yaklaşımlarını ortaya çıkaracaktır.


Cahiliye Dönemi Arap Zihniyeti/ Prof. Dr. M. Mahfuz  SÖYLEMEZ (Atölye)

Çarşamba, 13:00 (Ders saati katılımcıların talebi üzerine kayıt sonrasında yeniden düzenlenebilir)

Bu atölye çalışmasında İslam Öncesi Arapların ticari faaliyetleri, yönetim biçimleri, kültürel ve ilmi birikimleri; hukuki yapıları, demografik yapıları, bilimsel birikimleri (felsefe, tıp vs.), kozmoloji anlayışları, eğitsel durumları, yaşadıkları coğrafya, komşu milletlerle ilişkileri, tarım ve hayvancılık gibi geçim kaynakları, kabile ve kabilevi yaşam; kentler ve kentsel hayat; aile yapıları; sosyal yaşamları; Arap coğrafyasında kurulan devletler, İslam öncesi Arap mitolojisi, İslam öncesi Arap edebiyatı, İslam öncesi Arapların uluhiyet anlayışları, ahiret inançları, yarım adada yaygın bulunan dinler gelenek ve görenekleri, gündelik yaşamları, gibi değişik konular ele alınacaktır.


Çağdaş İslami Akımlarda Mesiyanik Yönelimler/ Prof. Dr. Mustafa TEKİN

Perşembe, 15.30

İslam coğrafyasının ekseriyetinin batılı devletler tarafından gerek siyasi-askeri gerekse dini-kültürel bir işgaline sahne olan 19. ve 20. yüzyıllar  bu çok yönlü işgale tepki olarak  İslam geleneği içerisinden zuhur eden farklı hareketlere tanık oldu.Bu hareketlerden bazıları öze dönüş söylemiyle tarihsel bir zamanı kendi asrında yeniden canlandırma heyecanı ile hareket ederken bazıları da mevcut şartlara entegre olarak daha senkretize bir yapılanma ile var olma mücadelesi içine girdi. Ancak farklılıklarına rağmen bu çağdaş hareketlerin genelinde kurtarıcı figürüne olan ihtiyaca binaen dini kaynaklardaki mesih  ve mehdi fenomenine ilgi arttı. Bu seminerlerde bu kurtarıcı figürü  tüm boyutlarıyla irdelenecektir. 


Yeni Dini Akımlar/Doç. Dr. Bilal BAŞ

Salı, 15.30 (Derslerin periyodu iki haftada birdir.)

İngiliz sosyolog Eileen Barker tarafından geliştirilen Yeni Dini Akımlar söylemi tarihi daha gerilere gitse de ağırlıklı olarak ikinci dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan dini karakterli hareketleri tanımlamak için kullanılır. 20. yüzyılda gerçekleşen iki dünya savaşının ve 19. yüzyıldan beri süregelen emperyalizmin açtığı derin tahribatı gidermek adına özelde batıda genelde ise tüm dünyada coşkun bir dini, felsefi ve ruhi yaşantı vaadiyle ortaya çıkan senkretik akımların inceleneceği bu seminerler dizisinde bu hareketlerin ortak özellikleri ve farklılıkları üzerinden karşılaştırmalı bir okuma yapılması öngörülmektedir. 


İbn Abbas Okumaları/ Yrd. Doç. Dr. Şevket KOTAN

Perşembe, 15.30

Hayat kitabımız Kur’an’ı Kerim’in anlaşılması inananlar için büyük ehemmiyet taşır. Daha İslam’ın ikinci yüzyılı itibariyle müslümanların Kur’an’ın anlaşılması için yoğun bir tedvin faaliyetine giriştiği herkesin malumudur. Bu dönemde sahabenin gerek Kur’an gerekse Efendimiz’in (s) sahih sünneti üzerine toplamış olduğu rivayetler sonraki dönemlerde İslami ilimlere ait asarın temelini oluşturmuştur. Bu seminer süresi boyunca ilk dönem müfessirlerinde İbn Abbas’a (ra) nispet edilen tefsir rivayetleri merkezinde okumalar yapılacaktır. Katılımcıların en az orta düzeyde Arapça bilmeleri seminerlerin faydası açısından önemli görülmektedir. 


Hadislerde Ahir Zaman ve Fiten/ Yrd. Doç. Dr. Hikmet ATAN

Cuma, 15.30

Hz. Peygamber’e atfedilen haberler içerisinde ahir zaman ve ahirete dair bir çok haber yer almaktadır. Hadis ıstılahları bağlamında farklı kategorilerde değerlendi rilen bu haberler her sıkıntı döneminde İslam ümmetini etkilemiş ve hatta yönlendirmiştir. Bu ders bağlamında bir taraftan bu haberlerin sıhhati üzerinde durulacak diğer taraftan da bu haberler sair hadis şarihlerinin eserlerinden faydalanılarak analiz edilecektir. Böylelikle bu haberlerin amaçları dışında kullanılmasının önüne geçilmesine katkı sunmak  ve   sıhhatli bir hadis bilinci oluşturmak  hedeflenmektedir.


Mitoloji Okumaları/Bilal PATACI

Çarşamba, 16.00

En yalın ifadeyle kutsalın hikayesi olarak görülen mitosların derinlemesine inceleneceği bu seminer dizisinde Mircea Eliade, Karen Armstrong, Joseph Campbell, Claude Levi Strauss, Paul Veyne gibi araştırmacıların metinleri üzerinden bir okuma yapılacaktır. Mitosun tanımı, işlevleri, özellikleri mezkur araştırmacıların metinleri eşliğinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek ve mitosların dini ve kültürel hayattaki yeri tespit edilmeye çalışılacaktır.    


Latince/Adnan SARACOĞLU

Çarşamba, 14.00

Klasik edebi ve felsefi metinleri aslından okumak isteyen Latince meraklıları için düzenlediğimiz bu seminerler giriş mahiyetinde olup kademeli bir eğitimi öngörmektedir. İlk dönem etken fiiller ve çekimleri, sıfatlar ve isimler konuları üzerinde durularak basit metinlerden örnekler yardımıyla uygulamalar yapmayı hedeflemektedir. Seminerler süresince Bedia Demiriş’in Latince’de Fiiller ve Çiğdem Dürüşken’in Descartes Latince Öğreniyor isimli eserleri ana kaynak olarak takip edilecektir.


Modern Öznenin İcadı/Ömer Faruk PEKSÖZ

Cumartesi,13.00

Modern özne kavramının icadının bir anlamda zeminini oluşturan “insan”, “özne” ve “kendilik” meselelerinin tarihlerine dair bir araştırma olan bu derste felsefe tarihinde öznel(l)ik ve faillik arasındaki karşılaşmaların izi sürülecektir. Felsefe tarihçisi Alain de Libera’nın Nietzsche, Heidegger ve Foucault’nun “özne” kavramına getirdiği eleştiriler ile Platon, Ortaçağ Müslüman ve Hıristiyan filozofları, Descartes ve Kant arasında mekik dokuyan  düşüncesi yazarın Modern Öznenin İcadı isimli kitabı eşliğinde incelenecektir.