OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Gülüşan Göcen-Psikoloji Mitoloji ve Din

Bilal Patacı

Mitoloji, psikoloji ve din üçgeninin kesişim kümesine odaklanarak insan yapısını inceleyen Gülüşan Göcen’in bu eseri, modern psiko-lojinin mitosa nasıl yaklaştığı ve din psikolojisinin sahip olduğu yöntem ve yaklaşımlar çerçevesinde mitosların nasıl ele alınabile-ceği sorularına yanıt aramaktadır. Oldukça yoğun ve uzun soluklu bir araştırmanın ürünü olduğu kolaylıkla farkedilen eserde Göcen; ilk bölümde kitap süresince peşinde olacağı soruları, konu ve sınır-lılıkları izah etmekte, ikinci bölümde ise mitosun ne’liği, işlevi,  yapısı ve özellikleri gibi başlıklardaki tartışmalara değinerek “mit ve din”, “mit ve psikoloji” ilişkilerini bütün boyutlarıyla gözler önüne sermektedir. Üçüncü bölümü modern psikologların mitosları okuma biçimlerine ayıran yazar, son bölümde ise mitosu daha dar bir perspektiften - din psikolojisinin sınırları dahilinde - ele almak-tadır.

Varoluşsal kaygılar ve sorular arasında sıkışan insanın kendi-sine, evrene ve hayata dair ilk yapısal açıklamaları olarak kabul edilen mitlere ilişkin birbirinden farklı tanımlara ve bu tanımlar etrafında yapılan tartışmalara yer veren Göcen, her ne kadar kitap süresince mitosları din ve psikoloji perspektifleri üzerinden bir de-ğerlendirmeye tabi tutacağını ifade etse de, mitosların anlaşılması için etnoloji, arkeoloji, antropoloji, dilbilim gibi pek çok farklı disip-linin mitler hakkındaki yorumlarınını da yer yer çalışmasına dahil etmiştir. Öncelikle mit ve din arasındaki ilişkinin kaçınılmazlığına değinen yazar, hem dinin hem de mitlerin insanın varoluşsal soru-larını cevaplandırma ve hayatı anlamlandırma gibi temel işlevlere sahip olduğunun altını çizer. Mitosların toplumsal hayatı düzen-lemeye yönelik etkileri göz önüne alındığında yazara göre söz ko-nusu ilişkinin kaçınılmazlığı da apaçık ortaya çıkmaktadır (s. 84).

Yazının devamı için lütfen tıklayınız.