OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Yasin Meral, Samiri'nin Buzağısı

(Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2018), 160 s

Kur’an-ı Kerim kıssalar hususunda büyük orandaKitab-ı Mukaddes’le ortak bir zemini paylaşmaktadır. Hz. Adem’in cennetten kovuluşu,Hz. Nuh’un tufanı, Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etmeye çalışması, Hz. Musa’nınİsrailoğullarını Mısır’dan çıkarması veya Hz. İsa’nın doğumu her iki kutsal kitabınele aldığı konulardır. Ancak farklı bir anlatım söz konusu olduğunda Kur’an-ıKerim, tuhaf bir şekilde güvenirliliği tartışma konusu olan Kitab-ıMukaddes’teki bilgiler kullanılarak eleştirilmektedir. Bunun yanında İslamgeleneğinin Kur’an’ı Kerim’in sessiz kaldığı hususlarda kıssaları bir bütünolarak sunmak adına çoğu zaman Yahudi ve Hristiyan geleneğin-deki bilgilerikaynak göstermeden kullanması, Kitab-ı Mukaddes başta olmak üzere Yahudi veHristiyan kaynaklarının bu alanda mutlak otoriteye dönüşmesine katkıdabulunmuştur. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim, Kitab-ı Mukaddes’ten farklı bilgilersunduğunda; ya teolojik bir şartlanma ile oryantalistler tarafından tarihsel(!) hata yapmakla suçlanmış ya da Kitab-ı Mukaddes’e tanınan bu mutlakotoritenin karşısında uzlaştırma yolu seçilerek bu farklılığın sebebi ve yolgöstericiliği göz ardı edilmiştir. Hâlbuki Kur’an’ı ayrıcalıklı kılan şey, onunkıssalar hususunda Yahudi-Hıristiyan geleneğini yinelemenin ötesinde onun kalıplarınınsorgulanmasını gerektiren tartışma başlıklarını belirlemesidir. İşte YasinMeral’in Sâmirî’nin Buzağısı kitabı, Kur’an’ın farklı söylemleriyle Kitab-ıMukaddes’teki bilgileri tartışmaya açan başlıklardan biri olan buzağı kıssasınıanaliz etmektedir. Yazar kendi ifadesiyle hocası Baki Adam’ın Yahudilik veHristiyanlık Açısından Kuran’ın Tartışmalı Konuları isimli eserinde açtığıyoldan ilerlemektedir. Öyle ki Meral, Sâmirî mevzusunu irdelemekle Baki Adam’ınele aldığı Hâmân, Üzeyir ve Meryem’e ilave-ten Kur’an’ın tartışmalı konularıarasına müstakil bir müzakere baş-lığı eklemiş bulunmaktadır...  

devamı için tıklayınız. 

Tanıtımı yazan: Dr. Tolga Savaş ALTINEL